Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Plany rządowe dotyczące umów zleceń - informacje

W czasie wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił plan rządu dotyczący przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy. Posłowie dopytywali się o alarmujące dane na temat zastępowania zatrudnienia na etacie kontraktami cywilnoprawnymi i uszczuplanie w ten sposób wpływów do ZUS.

Jak poinformowało Ministerstwo, zwróciło się już ono do zespołu ds. programowania prac rządu o włączenie zmian w tym zakresie do programu prac Rady Ministrów.

nowe obowiązki dla firm delegujących pracowników do Szwecji

Wszystkie firmy działające na rynku szwedzkim od 1 lipca 2013r. mają nowe obowiązki, związane ze zmianami w przepisach dotyczących delegowania pracowników do pracy w Szwecji.

 

Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy, a więc również polscy pracodawcy, delegujący swoich pracowników do pracy w Szwecji na okres dłuższy niż 5 dni mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do instytucji łącznikowej Arbetsmiljöverket (Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

 

nowe procedury w ZUS - zmiana i skracanie A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową procedurę dotyczącą korygowania A1 w sytuacji skrócenia okresu pracy za granicą oraz innych zmian (np.: zmiany miejsca pracy).
Dotychczas, w takich sytuacjach, pracodawca zobowiązany był zwrócić wydane wcześniej formularze i wystąpić z wnioskami o wydanie nowych, zawierających prawidłowe dane.
Niejednokrotnie, różne jednostki terenowe ZUS stosowały różne praktyki w tym zakresie.

Podróże służbowe - przegląd orzecznictwa

Szanowni Państwo,

 

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, mimo niekorzystnej linii orzeczniczej sądów, nadal stosuje tzw. system delegacyjny. Powszechnie znana jest praktyka ZUS kwestionująca fakt odbywania przez pracowników delegowanych, podróży służbowych.

Poniżej znajduje się kilka uwag podsumowujących ten problem, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądowych.

Chorwacja w UE

 Szanowni Państwo,

zasady zmniejszania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienia ZUS

 Szanowni Państwo,

 

Jedna z firm delegujących pracowników do pracy za granicę zwróciła się do nas z zapytaniem, w jaki sposób należy określić postawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika wysłanego do pracy za granicę w sytuacji, gdy pracownik ten powraca do kraju na każdy weekend.

 

Czy w takiej sytuacji kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia można zmniejszyć proporcjonalnie do dni faktycznego pobytu pracownika za granicą?

podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych za granicę - interpretacja ZUS

Od miesięcy obserwujemy wzmożone kontrole ZUS w firmach zatrudniających zleceniobiorców i delegujących ich do pracy poza granicami kraju. Szczególnie widoczne jest to w branży opieki, ale także w innych firmach, również z szeroko rozumianego sektora budowlanego.

zliczanie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym

Wielu firmom delegującym pracowników do pracy za granicę ogromne trudności sprawia zliczanie tzw. 183 dni pobytu pracownika za granicą. Szczególnie wiele wątpliwości budzi to w przypadku krajów, w których opodatkowanie pracy najemnej zależy od 183 dni pobytu w „12 miesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym (lub kalendarzowym)”.
Taka reguła obowiązuje w przypadku konwencji dwustronnych m.in. z Niemcami, Holandią, Norwegią, Danią, Finlandią oraz Szwecją.

Rozliczanie podróży służbowej odbywanej po cześci w kraju i za granicą

Wielu pracodawców wysyłających swoich pracowników w podróże służbowe ma wątpliwości jak rozliczyć taką podróż „na odcinku krajowym”. Przykładowo, pracownik wyjechał w tygodniową podróż służbową do Niemiec. Podróż rozpoczął ze swojego miejsca zamieszkania w dniu 3 czerwca 2013 r. o godz. 7.00, a granicę polsko-niemiecką przekroczył o godz. 11.00 w tym dniu. W drodze powrotnej granicę niemiecko-polską przekroczył w dniu 9 czerwca 2013 r. o godz.

Zatrudnienie wspólnika spółki komandytowej na podstawie umowy o pracę

Ze względu na korzystny sposób opodatkowania dochodów, coraz większą popularność zyskuje prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej. Wiele wątpliwości budzi jednak zagadnienie statusu wspólników takiej spółki - w szczególności to, czy wspólnik (a właściwie komplementariusz będący osobą fizyczną) może skutecznie zawrzeć ze spółką umowę o pracę.

Fundusz Pracy za zleceniobiorców a prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia

Wiele firm zatrudniających zleceniobiorców (niezależnie od tego, czy osoby te delegowane są następnie do pracy za granicę, czy też nie) zwraca szczególną uwagę na to, by przychód z umowy zlecenia określany był w wysokości równiej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, z uwagi na późniejsze prawo danej osoby do świadczeń z tytułu bezrobocia.

Chcielibyśmy w tym kontekście zwrócić jednak uwagę na pewien absurd prawny.

Kilometrówka dla zleceniobiorcy - ZUS i podatek

Wiele firm zatrudniających zleceniobiorców i wysyłających ich w podróż służbową uzgadnia ze zleceniobiorcą, że podróż odbędzie się jego prywatnym samochodem. W związku z tym, dokonywany jest zwrot kosztów przejazdów odbywanych w ramach umowy podróży. Powstaje problem, czy kwota zwrotu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? 

Koszty zakwaterowania za granicą - kolejna interpretacja ZUS

 Wliczanie do podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych kosztów zakwaterowania za granicą, jest nadal bardzo problematyczne dla firm eksportowych. Wiele firm kosztami tymi obciąża w części samych pracowników. Właśnie w takiej sprawie ZUS wydał interpretację, której obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej. Występująca o interpretację firma wnioskowała o wyłączenie z podstawy wymiaru składek kosztów zakwaterowania w oparciu o § 2 ust.

Nowe wzory VAT UE od lipca br.

 Z początkiem lipca obowiązywać zaczną nowe wzory informacji VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C) oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przyjęciem Chorwacji do Unii Europejskiej.

Zleceniobiorca delegowany do Szwecji - orzecznictwo sądowe

Wiele firm delegujących pracowników za granicę decyduje się na tzw. elastyczne formy zatrudnienia i wysyła do pracy za granicę zleceniobiorców w ramach podróży służbowych.

Kancelaria Brighton Wood zawsze ostrzegała firmy przed takim modelem delegowania, szczególnie w kontekście masowych kontroli ZUS oraz Inspekcji Pracy.
Poniżej szeroko opisujemy jedną z takich spraw zakończonych niekorzystnym dla firmy wyrokiem sądu apelacyjnego.
 

Krajowe podróże służbowe traktowane inaczej niż zagraniczne - interpretacja ZUS

Wszystkie firmy delegujące pracowników za granicę, stosujące tzw. system delegacyjny borykają się z problemami przypisu składek ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS kwestionuje zasadność zastosowanie regulacji dotyczących podróży służbowych, szczególnie w przypadku np.: firm budowlanych i montażowych delegujących pracowników poza granice kraju.

Nagłe przyspieszenie prac nad nową dyrektywą o delegowaniu

Jak się dowiedzieliśmy, 30 maja br. w komisji pracy i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad poprawkami do dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Przy tym postępie prac legislacyjnych, nowa dyrektywa może zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

Przyspieszenie prac nad dyrektywą nastąpiło wbrew niedawnym publicznym zapewnieniom europosłów, że do jesieni b.r. głosowania w wiodącej komisji zatrudnienia nie będzie.
 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z kilku umów zleceń - MPiPS przedstawia projekt ustawy

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało właśnie komisji trójstronnej projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Impulsem do tego były postulaty związkowców domagających się oskładkowania wszystkich umów zleceń (zwanych „śmieciowymi”).

Wstępne badania lekarskie finansowane zleceniobiorcom do opodatkowania - interpretacja skarbowa

Firmy zatrudniające personel na podstawie umów cywilnoprawnych mają często wątpliwości dotyczące obowiązków oraz finansowania wstępnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy.

Dodatkowe polisy dla pracowników delegowanych - ważny wyrok NSA

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (A1 i EKUZ), zapewnia tym pracownikom dodatkowe polisy na wypadek nagłego zachorowania za granicą.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników