Skip to main content

WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE URZĘDOWE N/T DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)

Zapytanie:

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma status agencji pracy tymczasowej. Zatrudnia ona pracowników tymczasowych tylko po to, by ich delegować do Niemiec do pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika. Pracownik ma więc wykonywać pracę wyłącznie na terenie Niemiec. Czy polskie przepisy prawa pracy, w szczególności ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych dotyczące zasad wynagradzania pracowników mają w tym przypadku zastosowanie? Czy też stosuje się niemieckie prawo pracy?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Wątpliwości dotyczą tego:

- co oznacza „pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników” – na jakiej przestrzeni czasu badana jest liczba pracowników – chodzi w szczególności o firmy o dużej fluktuacji kadr,

- na jakiej podstawie może być zatrudniony inspektor, starszy inspektor czy specjalista BHP – czy musi to być stosunek pracy (nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy), czy można zatrudnić taką osobę na podstawie umowy zlecenia (nie dotyczy to oczywiście tzw. specjalistów spoza zakładu pracy),

- w jaki sposób wykazać, że pracownik zatrudniony przy innej pracy jest jednocześnie pracownikiem służby BHP – czy można wydać mu dwa zakresy obowiązków, czy można zadania BHP ująć razem z pozostałymi obowiązkami tego pracownika, czy może należy „wydzielić” takiemu pracownikowi część etatu na zadania związane z BHP?

- w jaki sposób udokumentować, że dana osoba wykonywała przez określony czas zadania z zakresu BHP – chodzi o udokumentowanie stażu pracy w celu nabycia uprawnień specjalisty BHP spoza zakładu pracy, kto nadaje takie uprawnienia?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Agencja Pracy Tymczasowej deleguje pracowników tymczasowych do Francji, ale także do innych krajów Unii Europejskiej. Umowy o pracę tymczasową z pracownikami delegowanymi zawierane są zgodni z regulacjami przewidzianymi w prawie polskim.

Zdarza się często, że pracownicy pracują za granicą z dniach, które w Polsce są wolne od pracy (np.: 3 maja, 11 listopada). W kraju, gdzie praca jest wykonywana, np.: we Francji nie są to święta, ale normalne dni pracy.

Jak potraktować taki dzień w mając na uwadze regulacje dotyczące czasu pracy? Czy praca wykonywana za granicą w dzień uznawany w Polsce jako świąteczny (wolny od pracy) jest pracą w dniu wolnym w rozumieniu art. 1511 Kodeksu pracy?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)czytaj dalej...

Zapytanie:

Pracownik oddelegowany do pracy za granicą wykonywał tam pracę w godzinach nadliczbowych. Na swój pisemny wniosek, zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy, „odbiera” w Polsce nadgodziny z tytułu pracy wykonywanej w nadgodzinach za granicą. Jednak w czasie wolnym, udzielonym za okres przepracowany w godzinach nadliczbowych, pracownik zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie. Czy w czasie choroby pracownika „przerywa się” okres odbierania nadgodzin i po zakończeniu zwolnienia lekarskiego pracownik powinien mieć udzielony w dalszym ciągu czas wolny odpowiednio zwiększony o dni choroby, czy też czas wolny biegnie nadal mimo choroby pracownika, a okres objęty zwolnieniem lekarskim jest do niego wliczany?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Czy pracodawca nie udzielając, na prośbę pracownika, dnia wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym? Po czyjej stronie leży ewentualna wina za takie wykroczenie jeśli pracownik nie godzi się na odbiór godzin?

Czy jeśli pracownik nie zgodzi się (np.: w drodze pisemnego oświadczenia) na udzielenie dnia wolnego, to czy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia 100%-owego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (w dniu wolnym)?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Firma chciałaby zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Czy jest to możliwe w trakcie roku po dopełnieniu oczywiście warunków określonych w ustawie? Jeśli nie, to kiedy jest to możliwe jakie są w tym zakresie regulacje prawne?. Jak spożytkować niewykorzystane środki zgromadzone w funduszu? Czy jest możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami zakupienie za te środki np.: pensjonatu, domu wczasowego lub jachtu?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Obywatel Ukrainy pracował na terenie Polski. Przez okres swojego zatrudnienia Polsce wypracował jednak godziny nadliczbowe.

Pracodawca nie zdążył mu jednak udzielić czasu wolnego przed zakończeniem jego zatrudnienia w Polsce oraz wygaśnięciem zezwolenia na pracę. Pracownik musiał więc powrócić do swojego kraju.

Czy możliwe jest „udzielenie” czasu wolnego po zakończeniu pracy w Polsce, tj. po powrocie pracownika na Ukrainę. Wówczas to, za okres równy przepracowanym godzinom nadliczbowym, pracodawca wypłaciłby ukraińskiemu pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę.

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Jak stanowi art. 29 § 2 Kodeksu pracy, umowę o pracę zawiera się, co do zasady, na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Czy pracodawca, zamiast zawierać umowę o pracę w formie pisemnej, może zgodnie z art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy potwierdzać jedynie każdemu pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Czy dokumenty płacowo – kadrowe, sporządzane za pracowników delegowanych za granicę, mogą znajdować się tylko w biurze firmy na terenie Niemiec, czy muszą one znajdować się w głównej siedzibie Spółki na terenie Polski. Co w sytuacji, jeśli władze obu Państw będą wymagały oryginalnej dokumentacji i w Polsce i w Niemczech?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...

Zapytanie:

Polska agencja pracy tymczasowej deleguje pracowników tymczasowej za granicę. Jak wiadomo, pracownicy przed podjęciem pracy muszą mieć orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy. Część pracowników bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia w agencji juz za granicą przebywa. Pracownicy ci chcieliby pójść z lekarza np.: w Szwecji i od niego uzyskać stosowne orzeczenie o dopuszczeniu do pracy, ponieważ niecelowy wydaje się ich powrót do kraju na jeden dzień tylko po to, aby przeprowadzić badania wstępne. Czy orzeczenie np.: szwedzkiego lekarza będzie honorowane przez polskie instytucje prawa pracy i uznawane na równi z orzeczeniami polskich lekarzy medycyny pracy?

Kto udzielił odpowiedzi?

Główny Inspektorat Pracy w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia

Zwięzły komentarz Brighton&Wood


Informacje są nieodpłatne dla:
- Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member)
- Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)


 

czytaj dalej...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników